NederlandsDeutschFrançaisHomeSite SharingRiss vzwLinksContact
 
 
   
     
Doel & Structuur  
Leden  
   
   
   
 

RISS staat voor Radio Infrastructure Site sharing, is een vereniging zonder winstoogmerk, met aangepaste statuten gepubliceerd op 17/03/2008.  De vzw staat onder toezicht van het BIPT, Belgische Instituut voor Post en Telecommunicatie.

RISS vzw ondersteunt de uitbouw en het gebruik van een databank van antennesites  Dit algemeen overzicht van  beschikbare en toekomstige antennesites ter bevordering van sitesharing is zichtbaar op site van telecomregulator BIPT

RISS vzw heeft een ondersteunende functie wat betreft praktische realisatie van de artikelen 25 en 26 van de Wet, dit kan bestaan uit volgende activiteiten:

  • voorzien in de praktische organisatie van de informatie-uitwisseling betreffende de intentieverklaringen en de antwoorden dienaangaande;
  • gemeenschappelijke belangen op het vlak van infrastructuur organiseren, ontwikkelen, bevorderen, ondersteunen en verdedigen;
  • de coördinatie tussen de operatoren m.b.t. de uitbouw van hun respectieve netwerken bevorderen;
  • procedures en richtlijnen opstellen en doen naleven aangaande gemeenschappelijke werken in het kader van antennesites alsook de regels voor de verdeling van de kosten;
  • geschillenprocedures uitwerken tussen de leden van toepassing in geval van beschadigingen van antennesites veroorzaakt bij het uitvoeren van werken;
  • er over waken dat de kosten van het gedeeld antennesitegebruik ten allen tijde redelijk, proportioneel, niet - discriminerend en kostendekkend zijn voor alle betrokken partijen;
  • voorstellen onderzoeken en formuleren voor de bouw van gemeenschappelijke antennesites; en
  • alle handelingen en middelen in het werk stellen met het oog op een vereenvoudiging, een uniformering, een betere efficiëntie en een verhoging van de veiligheid bij de uitvoering van werken. 
    (c) RISS vzw - asblSitemapDisclaimercreated by eMit.bevision*R