NederlandsDeutschFrançaisHomeSite SharingRiss vzwLinksContact
 
 
   
     
   

RISS vzw beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en activiteiten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. RISS vzw kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:
- Uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
- Niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
- Soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van RISS vzw geen zeggenschap hebben en waarvoor RISS vzw geen verantwoordelijkheid draagt;

RISS vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van RISS vzw te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

 
    (c) RISS vzw - asblSitemapDisclaimercreated by eMit.bevision*R